Könyvtár

Könyvtár

A könyvtár nyitvatartása a 2017/2018-as tanévben

Hétfő

14:15-15:45

Kedd

13:45-15:15

Szerda

13:45-14:30

Csütörtök

13:45-15:15

Várjuk szeretettel a kedves olvasókat!

 

A könyvtárhasználat rendje

Jogok és kötelezettségek

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Az iskolai könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás

 • könyvtári gyűjtemény helyben használata 

 • információ a könyvtár szolgáltatásairól

2. pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való bejelentkezés után vehetők  igénybe. A könyvtár ingyenes. A kikölcsönzött könyv elhagyása, rongálása esetén a könyvtárhasználó köteles térítési díjat fizetni. ( Az elhagyott dokumentum aktuális értéke) A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzési időt betartani. Az a tanuló, aki tanév végéig könyvtártartozását nem rendezi, nem kaphat bizonyítványt.

 

A kölcsönzés rendje

A könyvtárat az iskola házirendjének megfelelően, az alapvető illemszabályokat betartva használják a tanulók. A könyvtárból könyvet kivinni, annak bemutatása nélkül nem szabad. A visszahozott és kikölcsönzött könyveket be kell mutatni a könyvtárosnak a nyilvántartás miatt. Új olvasó a könyvtárhasználat rendjét elolvassa , ha kérdése van,a könyvtárossal megbeszéli.

Kézikönyveket, videokazettákat, CD-ket tanulók nem kölcsönözhetik. A pedagógusok indokolt esetben 1-1 tanóra idejéig kölcsönözhetik, illetve helyben használhatják. A könyvtárhasználati és egyéb órákat az osztályfőnökök, illetve szaktanárok 1 héttel előbb jelezzék a könyvtáros tanárnak. Az osztályban, nevelői szobában az oktató-nevelő munkát egész évben segítő könyvek letéti állománynak számítanak. Év elején lehet kikölcsönözni, tanév végén pedig vissza kell szolgálni a könyvtáros tanárnak.

 

A kölcsönzés szabályai

A kikölcsönözhető állomány a könyvtárban található szabadpolcokról kiválasztható, őrjegyet használva, a polcok rendjét megtartva. A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:

 • kölcsönözhetők

 • részlegesen kölcsönözhetők ( pl. kötelező irodalom, tankönyvek)

 • csak helyben használhatók

Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 kötetet kölcsönözhet. A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzése 3 hét. Hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető.

 

„VÁR A KÖNYVTÁR”

„Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert ez nem vész el és nem hagy el soha.”

(Leonardo da Vinci)

 

Az ismeretek legjelentősebb forrásai – minden technikai fejlődés dacára – a könyvek, ami azt a feladatot jelenti az iskolai oktató-nevelő munka számára, hogy megismertesse a tanulókat ezekkel a forrásokkal, és kialakítsa bennük azt a készséget, hogy ezekhez a forrásokhoz önállóan is el tudjanak jutni, képesek legyenek újabb- szélesebb és mélyebb –ismeretekre szert tenni.

Magyar- és könyvtárostanárként rendkívül fontosnak tartom, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a könyvek, az olvasás nyújtotta élményekkel, hogy személyiségük alakulása ne egyoldalú legyen, s kapjanak meg minden lehetőséget ahhoz, hogy harmonikus személyiséggé fejlődjenek.

Célom, hogy a kötetlenebb olvasóvá nevelő órák mellett minél több gyermek látogassa meg az iskola könyvtárát.

Igyekeztem minél érdekesebbé, színesebbé tenni ezeket a foglalkozásokat többek között meseolvasással, játékos feladatokkal,  filmvetítéssel, énekléssel vagy esetleg interaktív formában. Az előzetes kutatómunkákban, internetes feladatok összeállításában, rajzolásban, ollózásban „kis könyvtárosaim” segítettek, akik 2-3 éve kísérik könyvtárosi munkámat (Tauber Lili, Sziládi Robi, van der Burg Theodór, Nyitrai Regina, Szalai Nóri).

Igazán nagy segítségemre voltak a selejtezésben, állománybevétel  – és rendszerezésben, kölcsönzésben, szakjelzetek készítésében.

 

Olvasóvá nevelő órákat a következő témakörökben tartottam:

 • Nem elég korán kezdeni (Ismerkedés a könyvtárral)

 • Ismerkedj velem! Mesebirodalom vagyok… (A könyvtár dokumentumainak bemutatása)

 • Kedvenc állataink (Kalandozások az állatok világában)

 • Farsang (Kézikönyvek használata)

 • Mátyás, az igazságos (Látogatás Hunyadi Mátyás udvarába képekkel)

 • Vikingek és lovagok (Rendhagyó történelemóra)

 • Gárdonyi Géza és az Egri csillagok című regény (A témakör bevezető könyvtári irodalomórája)

 • Haza és szülőföld (Ismerkedés hazánk jelképeivel, nevezetességeivel képekkel, dalokkal)

 

Tapasztalatom szerint sok tájékozott, érdeklődő tanuló jár iskolánkba, akik szeretik a könyveket, nyitottak az  új és ismeretlen dolgok iránt. Egyre többen keresik fel az iskola könyvtárát, hogy versenyekre készüljenek, házi-és szorgalmi feladatokat írjanak, interneten keresgéljenek. Persze minderre nem lenne lehetőség, ha nem gyarapítanánk és frissítenénk állandóan a dokumentumok állományát.

 

Az intézmény vezetősége fontosnak tekinti az oktató-nevelő munkánkban az iskolai könyvtár szerepét, és annak fejlesztése érdekében minden téren támogatják azt. Hálás köszönet érte!

 

 

Germányiné Tündik Erika  

tanár