Intézménytörténet

Az iskola történetének fontosabb eseményei a ’90-es évektől napjainkig

Az 1990-es lelkiismereti és vallásszabadságról szőlő törvény lehetővé tette, hogy az egyházakon esett sérelmeket orvosolják, és 10 év alatt vissza­kaphassák elveszett tulajdonaikat, igy Cegléden is

sor került az iskola visszaigénylésére. A három re­formátus egyházközség 1992. június 8-án iskola­széket hozott létre az iskola dolgainak intézésére. Cegléd város önkormányzatának képviselőtestü­lete 1992. június 4-én kelt 87/ 1992.sz. határoza­ta értelmében a Ceglédi Református Egyházközsé­gek 1992. augusztus 1. napjától visszakapták volt általános iskolájukat.

Így került a ceglédi Földvá­ry Károly Általános Iskola is újra a Református Egyház fenntartása és működteté­se alá. Az iskola neve 1992. augusztus 1. napjától Refor­mátus Általános Iskola lett, A tanulók jogviszonya és a dolgozók munkaviszonya nem szűnt meg. Az alkotmány és a hozzá kapcsolódó alkotmány­erejű törvények rendelkezései lehetővé tették, hogy az egy­házak vallásos nevelést, ok­tatást valósítsanak meg az ál­taluk fenntartott iskolákban.

 

A kötelező ismeretanyagot átadó tanítás keretében keresztyén szellemű nevelő-oktató munka folyt. A hittanórák ismét bekerültek az órarendbe.

Az iskola megbízott igazgatója 1992-1995 márciu­sáig Fekete Gyula volt

1993/94-es esztendőben meglátogatta az isko­lát Dr. Hegedűs Lóránt püspök, Dr. Kálmán At­tila államtitkár, a Dunántúli Egyházkerület fő­gondnoka. Két iskolával, a törökszentmiklósi és a nagykőrösi Református Általános Iskolával test­vériskolai kapcsolatot létesítettek. A tanév végén a Református Egyházközségek és az önkormány­zat megkötötte a Közoktatási Megállapodást, amely 10 évre stabilizálta az iskola működését és fenntartását. Az év során fejlesztették a hollan­diai kapcsolataikat: a holland gyülekezet delegá­ciója meglátogatta az iskolát számos ajándékkal. Februárban megalakult a 12 tagú Iskolaszék: 4 fő szülő, 4 fő pedagógus és 4 fő a fenntartó Re­formátus Egyházközség részéről.

Nagy jelentőségű az a szervezés a Baráti Kör részéről, hogy Iskolamúzeumot hoztak létre. A Református Általános Iskola Baráti Körének elnöke Arany László nyugdíjas lelkipásztor lett. A tagok megalkották a Ceglédi Református Iskoláért Ala­pítványt.

Megszűnt az iskola pincéjében működő lőtér, fel­újították a teljes világítást, és a fűtésrendszer rész­leges cseréjére is sor került. Nyelvi laborterem, hitoktatói szaktanterem és számos szemléltető eszköz kerülhetett a tanulók és tanárok birtokába. Szakmai továbbképzésekre, félévente tartott csen­desnapokra és külföldi tapasztalatszerző utakra nyílt lehetőség. Évenként egyszer iskolaújság je­lent meg, és jelenik meg azóta is Pelikán címmel, amely beszámol az iskola azévi munkájáról.

1995-ben Szegedi György lett az iskola igazgatója. Az 1995-96-os tanévben több változás is történt az iskola életében: órarendbe iktatva megjelenik a hittanoktatás, a reformáció ünnepén fogadalmat tesznek a kinevezett pedagógusok, megalakul Gál Géza nagytiszteletű úr elnöklésével az igazgatóta­nács, és szintén ebben a tanévben elindul az első iskolaotthonos osztály. Ezekben az osztályokban is a tanterv által előírt követelményeknek megfele­lően folyik az oktatás, de a hagyományos oktatá­si formával ellentétben itt délelőttre és délutánra

is kerülnek tanítási órák, ugyanúgy szabadidős programok is. Ez a szervezeti forma mind oktatási, mind nevelési szempontból előnyösebb a hagyo­mányos napközi-otthonos iskolánál, mind a tanu­ló, mind a család, mind a pedagógus szempontjá­ból, hiszen itt a gyermekek észrevétlenül szoknak bele az iskolai munkarendbe. Az iskolaotthon mó­dot ad az óvodai és iskolai nevelés szerves össze­kapcsolására, zökkenő mentesebbé teszi az átlé­pést az óvodából az iskolába.

1996-97-es tanévben 100 éves lett a lányiskola épülete. Bevezetésre került felső tagozaton az in­formatikaoktatás.

1999-2000-es tanévben fűvel ültették be az iskola B épületének udvarát, és elkészültek az új épület­szárny tervei a Szabadság tér – Szív utca építési telkén való bővítéssel. Az alapkőletételre 2000. no­vember 26-án került sor.

2000 szeptemberében először indult el a nagy­csoportosok részére a „Suliváró” program vidám, játékos foglalkozásokkal. Célja az iskolakezdés megkönnyítése, az iskolai környezet és a leendő 3. osztálytól a tanulók szakosodnak, már csak azokat a területeket művelik, amihez kedvük és tehetségük van. Negyedik évfolyam végére elvár­ható eredmény a szülők számára bemutatott elő­adás és képzőművészeti kiállítás.

A művészeti osztályban tanulóknak sokoldalú kép­zést nyújtunk. A gyermekeket egyéni képességeik figyelembevételével örömet, felüdülést, többolda­lú önkifejtést jelentő foglalkozásokkal fejlesztjük. Felső tagozaton továbbfolytatódik a gyerekek sok­oldalú képzése. 7. évfolyamtól a nép­tánc helyét átveszi a társastánc. Évfo­lyamok végére elvárható eredmény egy bemutató előadás megtartása a szülők és érdeklődők számra, képzőművészeti kiállítással egybekötve.

 

A 2004-05-ös tanévtől Arany Zsolt az igazgató. Ebben a tanévben költözött a felső tagozat a Malom téri épületből az újonnan elkészült épületszárnyba. A következő évben teljesen befejeződtek a munkálatok a Szív utcai épületben. Átadásra került a tetötérben 2 informa­tikaterem és 2 nyelvi tanterem. 2006 szeptemberében indult el 15 fővel az iskola előkészítő osztály. Célja a gyer­mekek fejlődési sajátosságainak meg­ismerése, a fejlődési egyenlőtlenségek korrigálása, a pszichikus funkciók egyensúlyának megteremtése, a gyermekek iskolaérettségének biztosítása, az eredményes, örömteli tanuláshoz szükséges készségek kialakítása. Ez az oktatási forma átmenetet képez az óvoda és iskola között.

 

2007-08-as tanévben a Nagytemplomi Gyülekezet az iskolának ajándékozta a kántorházat, és felüli­tásra került a S épület vizesblokkja.

2008 szepternberétől bővült az iskola a Köröste­tétleni Tagintézménnyel: 83 tanuló, 10 pedagógus, 3 óraadó. Ma már a diákok száma meghaladja a 130 főt, akik közül többen járnak be Törtelről és Jászkarajenöről a tanári felügyelettel ellátott isko­labusszal. Új ebédlő került kialakításra az egykori Evangéli­kus Lelkészi Hivatal és parókia épületében, amely 100 fő befogadására képes egyszerre. Az Igazgatótanács döntése alapján újabb 5 évre megbízták Arany Zsoltot az iskola vezetésével.


A 2010-11-es tanévre felújították az iskola bazársori épületét, ahol 3 szaktanterem került kialakításra.
2009-ben köznevelési célra megvásárolta az iskola az Alkotmány utca 12. szám alatti ingatlant.

2011 szeptemberétől 2 tagávodával, a Posta ut­cai és a Báthory utcai óvodákkal bővült az iskola. Mindkét intézményben 4-4 csoportban biztosítunk óvodai nevelést mintegy 215 gyermek számára.

2012-ben bekerítésre került a Templomkert, ezzel bővítve az iskolaudvar területét.

2012 szeptemberétől újabb tagóvodával bővült az iskola. A köröstetétleni óvodában 2 csoport­ban 44 gyermek nevelkedik egy korszerű, külső­leg-belsőleg felújított épületben.

Tanáraink rendszeresen vesznek részt szakmai to­vábbképzéseken, diákokat készítenek fel reformá­tus és állami iskolák által meghirdetett országos versenyekre, helyi ill. területi versenyekre.

Négyévente megrendezésre kerül a Református Est, ahol diákjaink jelenetekkel, tánccal, zenével, verssel lépnek fel szüleik és a város érdeklődő pol­gárai előtt.

Diákjaink és tanáraink minden félévet csendes nappal, minden hetet reggeli áhítattal kezdenek. Tanáraink kétheti rendszerességgel vesznek részt tanári bibliaórákon. Az áhítatokat és bibliaórá­kat református lelkészeink: Cegléd – Felszegről Dr. Sándor Balázs nagytiszteletCl úr; Cegléd – Nagy­templomból Hánka Levente nagytiszteletű úr; Ceg­léd – Újvárosról Ócsai Tibor nagytiszteletű ür és az iskola vallástanára Turbucz Erzsébet tartják.

Évente egyszer az évfolyamok szervezetten látogat­nak el valamelyik református gyülekezetbe, ahol szolgálatukkal színesítik az istentiszteletet, ezen kívül nebulóink rendszeresen részt vesznek saját gyülekeztük gyermek-istentiszteletein. Egyházi és világi ünnepekkor egy-egy osztály műsort készít az iskola tanulói és dolgozói számára. Karácsony­kor kisebb csoportok szolgálnak az idősek ottho­nában, óvodáinkban. A 6. és 7. osztályos refor­mátus tanulók közül a legtöbben bekapcsolódnak a gyülekezetük konfirmációs csoportjába, ahol megismerkedhetnek egyházunk hitvallásaival és szervezeti felépítésével. Diákjaink közül sokan lel­kesen vesznek részt az egyházközségek nyári hit­tantáboraiban.

Hálát adunk Istennek, hogy Cegléden a templom és iskola között szoros a lehet a kapocs.

Soli Deo Gloria!