2020. október 21. Nyílt nap

2020. október 21. Nyílt nap

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A programot azonosító adatok

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

IDŐPONT:

2020. október 21.

HELYSZÍN:

Ceglédi Református Általános Iskola

2700 Cegléd, Szabadság tér 4.

TÁRGY:

Nyílt nap

 

  1. október 21-én 13.30 órai kezdettel a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” elnevezésű projekt keretében nyílt nap rendezvény valósult meg a Ceglédi Református Általános Iskolában.

A rendezvény a COVID-19 vírus miatt kiadott miniszteri rendelkezés előírásai szerint került megszervezésre és lebonyolításra. 

Cél: A nyílt nap alkalmával bemutató órák, jó gyakorlatok, a beszerzett eszközök kerültek bemutatásra. Ez az esemény a szemléletformáló kampány szerves része. A projekt, s ezen belül e rendezvény célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben, a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Továbbá fő cél az iskolai keretek között megvalósuló digitális kultúra fejlesztési lehetőségeinek bemutatása a meghívottaknak.

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, tanítók, tanárok

A szakmai délután programjának leírása:

A megfelelő digitális tanterem és eszközállomány biztosított volt a rendezvényhez. A projekt arculati elemeinek kivetítő segítségével történő megjelentetése folyamatos volt. 

A rendezvényt 14:00 órakor Vas János Zoltán igazgató úr nyitotta meg. Köszöntőjében kitért arra, hogy terveik között szerepel a folyamatos informatikai technikai fejlesztés. A digitális kultúra fontos feladata, hogy a tanuló képes legyen a felmerülő problémákat a digitális környezet eszközeivel megoldani, igénybe tudja venni az információs társadalom, e-világ szolgáltatásait. Ehhez kívánnak segítő, támogató környezetet biztosítani diákjaiknak.

A szakmai megnyitót követően Kissné Hunyadi Ágnes tanítónő tartott digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát a 4. évfolyamos osztály bevonásával.

Az óra témája: Tanév eleji ismétlés

Az óra cél- és feladatrendszere: számolási készség fejlesztése, gondolkodási műveletek fejlesztése, algoritmikus gondolkodásra való képesség fejlesztése, szóbeli és írásbeli műveletek alkalmazása

Az óra didaktikai feladatai: megfigyelés, rendszerezés, alkalmazás, ellenőrzés, értékelés.

A szünet lehetőséget biztosított a felfrissülésre, a résztvevők spontán beszélgetésére.

Ezt követően Mákos Annamária szaktanár tartott digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát az 5. évfolyamos osztály bevonásával.

Az óra témája: A természetes számok: Részösszefoglalás

Az óra cél- és feladatrendszere: Az eddig megszerzett ismeretek elmélyítése IKT eszközök használatával, absztrakt gondolkodás fejlesztése.

Az óra fő didaktikai feladata: Meglévő ismeretek gyakorlása, alkalmazása

Fejlesztendő készségek, képességek: problémamegoldó gondolkodás, lényegkiemelés, szövegértés, kreativitás, megfigyelés, figyelem, rendszerezés, emlékezet, absztrakt gondolkodás fejlesztése.

A bemutató órákon a szakmai megvalósító pedagógusok demonstrálták a megjelenteknek – Az újonnan         alkalmazott digitális módszertant, a digitális eszközök tanórai alkalmazását. Tanítási órájukban változatosan jelent meg a digitális kompetencia. Egyrészt a pedagógus online feladatkészítő tevékenységéről kaptunk képet –Tankocka többféle feladattípus-, másrészt láthattuk, hogy a tanulók tanulási folyamatba illeszkedően laptoppal, tabletekkel dolgoztak.

A két bemutatóóra után a tapasztalatok megbeszélésére, megosztására került sor. Hozzászólásban elhangzott: A tanári oldalon elengedhetetlen, hogy rendelkezni kell digitális forrásokkal, az információs technológia ismeretével, mindemellett a szakmai, szaktárgyi elköteleződés, szaktárgy-specifikus kompetenciákkal is.

Összességében: A nyílt óra rendezvény biztosította a pedagógusok szemléletformáló attitűdváltásának bemutatását, megerősítését. A digitális módszertani csomag alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség. A résztvevők betekintést kaptak arról, hogy a beszerzésre került eszközök funkcionálisan jelen vannak a tanítás-tanulás folyamatában.

Cegléd, 2020. október 21.

A beszámolót lejegyezte: Bartáné Járó Anita szakmai vezető