2020. 02 03. Nyílt óra

2020. 02 03. Nyílt óra

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

IDŐPONT:

2020.02.03. (hétfő) 8:30 óra

HELYSZÍN:

Ceglédi Református Általános Iskola, 2700 Cegléd, Szabadság tér 4.

TÁRGY:

Nyílt óra

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

 

Cél: A nyílt napok alkalmával bemutató órák, órarészletek, jó gyakorlatok, a beszerzett eszközök kerülnek bemutatásra. Ez az esemény a szemléletformáló kampány szerves része. A projekt, s ezen belül e rendezvény célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben, a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Továbbá az iskolai keretek között megvalósuló digitális kultúra fejlesztési lehetőségeinek bemutatása a szülőknek.

A tevékenységbe bevont célcsoport: szülők, szakmai megvalósítók, tanítók, tanárok

A megvalósult szakmai feladat leírása, értékelése, tapasztalatok:

Az előkészítéssel kapcsolatos mindennemű egyeztetés megtörtént a rendezvénnyel kapcsolatban. A megfelelő digitális tanterem és eszközállomány biztosított volt a rendezvényhez. A lebonyolítás során minden résztvevő két példányban aláírta a jelenléti ívet. A projekt arculati elemeinek kivetítő segítségével történő megjelentetése folyamatos volt. 

A rendezvényt Vas János Zoltán igazgató nyitotta meg. Ezek után a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda intézményi bemutatása hangzott el. Fejlesztési terveik között szerepel a folyamatos informatikai technikai fejlesztés. A digitális kultúra fontos feladata, hogy a tanuló képes legyen a felmerülő problémákat a digitális környezet eszközeivel megoldani, igénybe tudja venni az információs társadalom, e-Világ szolgáltatásait. Ehhez kívánnak segítő, támogató környezetet biztosítani diákjaiknak.

Ezt követően előadásában Bartáné Járó Anita, szakmai vezető – A VEKOP 7.3.3-17-2017-00004 projekt megvalósulását mutatta be. Az iskolai digitális innovációja megnyitotta a kaput a 21. századi kompetenciafejlesztéshez. Szólt az első mérföldkő alatt megvalósult képzésekről, eszközbeszerzésekről, módszertani csomagok bevezetéséről.

A kávészünet lehetőséget biztosított a felfrissülésre, a résztvevők spontán beszélgetésére.

A bemutató órán Hubert Zoltánné tanítónő demonstrálta a megjelenteknek – Az újonnan             alkalmazott digitális módszertant, digitális eszközök tanórai alkalmazását. Tanítási órájában változatosan jelent meg a digitális kompetencia. Egyrészt a pedagógus online feladatkészítő tevékenységéről kaptunk képet –wordart, Tankocka többféle feladattípus-, másrészt a tanulók tanulási folyamatába illeszkedően laptoppal, tabletekkel dolgoztak.

Bartáné Járó Anita, szakmai vezető – A digitális kompetenciák a pedagógiában előadásában vázolta többek között, hogy 21. századi képességek közé tartozik a kreativitás és innováció, információs műveltség, technológiai műveltség, kritikai gondolkodás, vezető készségek és felelősségvállalás, kommunikáció és együttműködés, társas és multikulturális készségek, rugalmasság és alkalmazkodóképesség, kezdeményező készség és önirányítás, valamint az ellenőrizhetőség. Ezen képességek a modern 21. században szinte elengedhetetlenek a munkavállalásban vagy szimplán az életben való boldogulásban. Abban, hogy a következő generáció mindezeket el tudja sajátítani, a tanároknak hatalmas szerepe van, és talán ez az egyik legnagyobb felelősségük, hogy olyan nemzedéket tanítsanak ki, akik majd sikeres felnőtté válnak.

Hozzászólásban elhangzott: A tanári oldalon elengedhetetlen, hogy rendelkezni kell digitális forrásokkal, az információs technológia ismeretével, mindemellett a szakmai, szaktárgyi elköteleződés, szaktárgy-specifikus kompetenciákkal is.

Összességében: A nyílt óra rendezvény biztosította mind a szülők, mind a pedagógusok szemléletformáló attitűdváltásának bemutatását, megerősítését. A digitális módszertani csomag alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség. A szülők betekintést kaptak arról, hogy a beszerzésre került eszközök funkcionálisan jelen vannak a tanítás-tanulás folyamatában.

A helyszínen az elégedettségi kérdőív kiosztása, kitöltetése a résztvevőkkel, majd összegyűjtése megtörtént.