2021.január 13 Workshop

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

A programot azonosító adatok

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

IDŐPONT:

2021. január 13.

SZERVEZŐ:

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda

2700 Cegléd, Szabadság tér 4.

TÁRGY:

workshop

 

  1. január 13-én 13.30 órai kezdettel a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” elnevezésű projekt keretében workshop rendezvény valósult meg a Ceglédi Református Általános Iskola szervezésében.

A rendezvény a COVID-19 vírus miatt kiadott miniszteri rendelkezés előírásai szerint került megszervezésre és lebonyolításra. 

Cél a workshop alkalmával az iskolai keretek között megvalósuló digitális kultúra fejlesztési lehetőségeinek bemutatása, bemutató órák, jó gyakorlatok, a beszerzett eszközök bemutatása a meghívottaknak.

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, tanítók, tanárok, igazgatók

A szakmai délután programjának leírása:

A megfelelő digitális tanterem és eszközállomány biztosított volt a rendezvényhez. A projekt arculati elemeinek kivetítő segítségével történő megjelentetése folyamatos volt.  A rendezvényt Vas János Zoltán igazgató úr nyitotta meg és fontos technikai információkat osztott meg az online workshoppal kapcsolatban.

Elsőként Tóth Dániel pszichológus Virtuális pszichológia, avagy hol a határ…? című előadása hangzott el. Felhívta arra a figyelmet, hogy bizonyos szempontból több generációnyi különbség halmozódott fel a felnőttek és a gyerekek korosztálya között. Ennek egyik oka, hogy míg nagyanyáink heti adatforgalma 8 MB körüli volt, ez mára a többezerszeresére nőtt. Sok téves sztereotípiáról rántotta le a leplet, de a valós veszélyekre is felhívta a figyelmet. A YouTube-on „A Pszichológus Pasi néven üzemeltet egy csatornát, ahol sok érdekes és aktuális témát dolgoz fel.

Ezt követően Tarné Éder Marianna az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezető-helyettese tartott előadást a Digitális témahét szervezése, rendezése címmel, melyben részletesen bemutatta, hogy hosszú évek óta miként készülnek fel és kapcsolják össze a különböző témaheteket, valamint azt, hogy ezzel milyen sikereket tudtak elérni.

A bemutató órákon a szakmai megvalósító pedagógusok demonstrálták a megjelenteknek az újonnan             alkalmazott digitális módszertant, a digitális eszközök tanórai alkalmazását. Tanítási órájukban változatosan jelent meg a digitális kompetencia. Prezentációikban részletesen beszámoltak a digitális módszertan területén szerzett tapasztalataikról.

A pedagógus neve: Gaál Istvánné

Tantárgy: Matematika

Osztály: 2. s /sakk-szorobános osztály/

Az óra témája: Ismétlés és gyakorlás a tanult anyagokból 100-as számkörben

Az óra cél- és feladatrendszere: Számolás, számolási készség fejlesztése, összefüggések felismerése, fejben történő számolási képesség fejlesztése, emlékezet fejlesztése, megfigyelőképesség fejlesztése. Számok tulajdonságai, számegyenesen elfoglalt helyük. Összeadás, kivonás és pótlás gyakorlása. Problémamegoldásra való képesség fejlesztése. A tudatos megfigyelés képességének fejlesztése.

Az óra didaktikai feladatai: Ráhangolódás, motiválás, ismétlés, rendszerezés, ellenőrzés, értékelés, szemléletesség, megerősítés, differenciálás.

 

A pedagógus neve: Túri Andrea

Tantárgy: Matematika

Évfolyam: 5.

A tanóra témája: Törtek

Az óra cél- és feladatrendszere:  A meglévő ismeretek alkalmazása, feladatok megoldása, gyakorlás. Számolási kompetencia: egész számok és tört számok. Kombináció, rendszerezés kompetencia: az arány, arányosság fogalmának több szempontú megközelítése. Feladattudat fejlesztése. Gyakorlati problémák, feladatok a hétköznapi életben.  Logikus gondolkodásra nevelés.

Az óra didaktikai feladatai: Ráhangolódás, motiválás, ismétlés, rendszerezés, ellenőrzés, értékelés, szemléletesség, megerősítés, differenciálás.

 

A két bemutatóóra után további tapasztalatok megbeszélésére, megosztására került sor.

Összességében: A workshop rendezvény biztosította a pedagógusok szemléletformáló attitűdváltásának bemutatását, megerősítését. A digitális módszertani csomag alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség. A résztvevők betekintést kaptak arról, hogy a beszerzésre került eszközök funkcionálisan jelen vannak a tanítás-tanulás folyamatában.

,,Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” (1Kor 6,9–13)

A jó hangulatú, tartalmas délután a résztvevők kötetlen beszélgetésével ért véget.

 

Nagykőrös, 2021. január 13.